Odkryj nową ścieżkę kariery: Kurs instruktorów Rocket Jogi z dofinansowaniem Urzędu Pracy

Jeśli rozważasz zmianę ścieżki zawodowej lub poszukujesz nowych możliwości zatrudnienia, będąc aktualnie bez pracą, istnieją różnorodne formy wsparcia, które mogą pomóc Ci w osiągnięciu tych celów. Jedną z takich form są szkolenia zawodowe finansowane przez środki z urzędu pracy, co stanowi istotne wsparcie dla osób, które nie mają możliwości samodzielnego finansowania swojego rozwoju. Ukończenie kursu dla instruktorów Rocket Jogi może otworzyć przed Tobą nowe perspektywy zawodowe.

Dofinansowanie z UP – jak to działa?

Urząd Pracy oferuje wsparcie w formie finansowania kursów i szkoleń, mających na celu pomoc osobom bezrobotnym w zdobyciu nowych kwalifikacji lub doskonaleniu istniejących. Celem jest ułatwienie znalezienia zatrudnienia lub zmiana ścieżki zawodowej. Kursy mogą być realizowane zarówno w placówkach szkolących, jak i w specjalistycznych ośrodkach, przyjmując formę zajęć indywidualnych lub grupowych.

Kto może skorzystać?

Naszym celem jest pomoc osobom poszukującym nowej ścieżki w uzyskaniu nowego zawodu i w przekwalifikowaniu się osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Program darmowych szkoleń skierowany jest głównie do osób, które mają trudności ze znalezieniem pracy z powodu niewystarczających kwalifikacji, jak również dla osób, które z różnych przyczyn (np. zdrowotnych czy związanych z wypaleniem zawodowym) muszą zmienić branżę. Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy i spełnienie określonych kryteriów.

Proces aplikacji o dofinansowanie

Aby otrzymać dofinansowanie na szkolenie, konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie pracy. Warto najpierw skontaktować się z urzędem, aby upewnić się o dostępności środków. Wniosek można złożyć elektronicznie, pocztą tradycyjną lub osobiście, dołączając szczegółowe informacje o wybranym szkoleniu oraz uzasadnienie jego celowości. Ważne jest, aby organizacja prowadząca kurs była wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Powinnaś wcześniej przygotować szczegółowe informacje o wybranym szkoleniu, a ponadto uzasadnić jego celowość. Niezwykle cenne może okazać się zaświadczenie potencjalnego pracodawcy, że zatrudni Cię po ukończeniu kursu lub wskazać i opisać inną ścieżkę kariery, jaką mogą otworzyć Ci nabyte umiejętności (w jakie miejsce pragniesz aplikować czy jaką działalność planujesz rozpocząć). Ważne jest również, aby jednostka organizująca szkolenie była wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, gdyż jeśli nie figuruje w tymże rejestrze, nie możemy otrzymać funduszy na kurs ze środków państwowych. 

Nasza oferta, kurs dla instruktorów Rocket Jogi, odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy w branży wellness i jogi, będąc jednocześnie akredytowanym programem szkoleniowym. Ukończenie naszego kursu nie tylko podnosi kwalifikacje zawodowe, ale także otwiera drogę do pracy w rosnącej branży zdrowia i wellness.

Udaj się do Działu Szkoleń lub doradców zawodowych Twojego Urzędu Pracy, aby omówić szczegóły i lokalne uwarunkowania obowiązujące na Twoim terenie.

Podaj urzędnikom dane organizacji „Fundacja Ścieżka Wewnętrznej Mocy” jako ośrodka szkoleniowego, z usług którego chciałabyś skorzystać.

Podaj nasz numer ewidencyjny: 2.02/00225/2023

Złóż komplet dokumentów w kancelarii swego Urzędu Pracy (wnioski również do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Pracy ma maksymalnie 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W przypadku naboru wniosków prowadzonych w trybie ciągłym – czas rozpatrzenia wniosku liczy się od dnia jego złożenia.

Jakie koszty pokrywa dofinansowanie?

Dofinansowanie z urzędu pracy może obejmować nie tylko bezpośrednie koszty szkolenia, ale także inne związane wydatki, takie jak dojazd, zakwaterowanie, czy ubezpieczenie NNW. Jest to ważne wsparcie, zwłaszcza gdy szkolenie wiąże się z koniecznością podróży lub dłuższego pobytu poza miejscem zamieszkania. Jeśli nie stać Cię np. na dojazdy również możesz ubiegać się o dofinansowanie. 

  • koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia odbywanego poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej między starostą a instytucją szkoleniową,
  • koszty z tytułu przejazdu na szkolenie będą mogły zostać sfinansowane przez starostę w całości lub w części,
  • instytucja szkoleniowa może ubezpieczyć Cię od następstw nieszczęśliwych wypadków

Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 300% obowiązującego przeciętnego wynagrodzenia. Urzędy Pracy jednak indywidualnie określają kwotę, do której mogą zrefundować koszty Twojego szkolenia. Jeśli szkolenie wskazane przez Ciebie będzie droższe niż ustalona przez urząd kwota, możesz pokryć różnicę z własnych środków.

Korzyści z kursu dla instruktorów Rocket Jogi

Rocket Joga, ze swoją dynamiką i przystępnością, stanowi idealne narzędzie dla instruktorów poszukujących nowych, inspirujących metod nauczania. Ukończenie naszego kursu nie tylko rozszerza umiejętności i wiedzę z zakresu jogi, ale także otwiera możliwości prowadzenia własnych klas i warsztatów, zarówno w szkołach jogi, jak i w ramach działań niezależnych.

Zachęcamy do skorzystania z tej szansy na rozwój osobisty i zawodowy, wykorzystując wsparcie oferowane przez urzędy pracy. Nasz kurs dla instruktorów Rocket Jogi jest dostosowany do potrzeb rynku, oferując solidne fundamenty niezbędne do rozpoczęcia lub rozwijania kariery w tej ekscytującej dziedzinie.

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40-41).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.