Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Rocket Joga Polska

Uczestnik – osoba, która uczestniczy w szkoleniach.

Organizator – Rocket Joga Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Miodowej 31A, NIP: 8943228270, REGON: 527555164, email:info@rocketjoga.pl tel. +48796666174, zwane dalej Rocket Joga Polska.

Kursy – usługi w zakresie szkoleń i kursów jogi i medytacji.

Płatności – Płatności internetowe obsługiwane są przez Tpay obsługiwane przez firmę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, NIP: 7773061579 ; REGON: 300878437, którym Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

§1 Zakres usług

Rocket Joga Polska, świadczy usługi w zakresie realizacji szkoleń i kursów jogi i medytacji. Kursy organizowane są w formie stacjonarnej oraz on-line. Szczegółowy zakres programowy kursów umieszczony jest na stronie internetowej https://rocketjoga.pl. W skład zakresu kursów objęte są następujące zakresy i rodzaje kształcenia:

1.1. Kursy jogi, dla początkujących, tryb stacjonarny oraz on-line.

1.2. Kursy jogi, dla instruktorów, tryb hybrydowy.

1.3. Kursy jogi, doszkalające, tryb hybrydowy.

§2 Zapisy i płatności

1. Zapisy na kursy dokonywane są na stronie internetowej Rocket Joga Polska. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail info@rocketjoga.pl, oraz dokonanie w terminie do 3 dni roboczych od wysłania zgłoszenia, wpłaty w wysokości 1/3 wartości kursu, kolejne 2/3 (nie mniej niż 7 dni) przed rozpoczęciem kursu na rachunek bankowy:

Nest Bank 07 1870 1045 2078 1080 5725 0001

Rocket Joga Sp. z o.o., ul. Miodowa 31A, 54-007 Wrocław.

W przelewie w rubryce „tytułem” należy wpisać imię i nazwisko, nazwę i termin kursu. Faktura zostanie wystawiona po wpłaceniu 100 % wartości kursu. (podstawa zwolnienia z VAT: art.113 ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług).

2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres e-mail zostanie przesłane po zaksięgowaniu wpłat, samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego, nie jest równoznaczne z przyjęciem na kurs. Zgłoszenie na kurs można wysłać e-mailem lub przez stronę internetową.

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika do Organizatora jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz programu nauczania.
Organizator udostępnia na stronie www formularz zgłoszeniowy, w którym Uczestnik ma możliwość podania danych osobowych oraz wskazanie wyboru rodzaju kursu.

4. W cenę Kursu wliczony jest oryginał certyfikatu, natomiast wydanie kopii certyfikatu oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających udział w kursie jest płatne w wysokości 200 zł ( słownie: dwieście złotych) za sztukę wydanego dokumentu.

5. Za niewykorzystane godziny w trakcie trwania kursu, nie zwracamy kosztów.

6. Dokonanie opłaty w formie zaliczki lub całej kwoty za uczestnictwo w kursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz gwarancją miejsca na kursie.

7. Koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem oraz zakupem materiałów plastycznych ponosi Uczestnik. Ubezpieczenie NNW nie jest wliczone w koszt kursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zobowiązuje się powiadomić o zaistniałej sytuacji Uczestników kursu, nie później niż dwa dni robocze przed rozpoczęciem kursu.W takim przypadku zwróci Uczestnikowi całą wpłaconą sumę w terminie do 7 dni od zakładanej daty rozpoczęcia kursu.

9. Wynagrodzenie za Kurs podawane jest w kwocie brutto / podstawa zwolnienia z VAT: art.113 ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Ceny za kursy umieszczone są na stronie internetowej Rocket Joga Polska.

10. Wynagrodzenie za Kurs płatne jest w całości albo w ratach. Opłata rezerwacyjna płatna jest przed rozpoczęciem kursu. Druga wpłata musi być uregulowana 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Kursu. Płatność w ratach nie dotyczy akcji promocyjnej.

11. Liczba miejsc do udziału w kursie jest ograniczona. Kurs przeprowadzany jest w grupach od 6 do 15 osób. O przyjęciu uczestnika na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

12. Uczestnik kursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody-zarówno na sobie, jak i na mieniu – jakie mogą zostać wyrządzone przez niego oraz wszelkim osobom trzecim podczas trwania kursu. Uczestnik zobowiązuje się do nie podnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Rocket Joga Polska z tego tytułu. Organizator nie odpowiada za osobiste rzeczy Uczestnika kursu.

13. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad kultury osobistej, zakłócania przebiegu zajęć Uczestnik może zostać usunięty z Uczestnictwa w kursie.

14. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu kursu w przypadku małej ilości osób.

15. Organizator współpracuje z Urzędami Pracy na terenie całej Polski. Osoba bezrobotna może zostać skierowana na szkolenie ze strony Urzędu Pracy.

Placówka w tym celu przygotuje dokumentację zawierającą niezbędne dokumenty do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z umową.

Koszt przygotowania dokumentacji dla Urzędu Pracy wynosi 800 zł (słownie: osiemset złotych) i doliczany jest do wartości kursu za kursanta.

§3 Rezygnacja z kursu

1. W przypadku rezygnacji z kursu, wpłata za kurs może być przeniesiona na kolejną edycję, pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej (nie później niż na 14 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia zajęć).

2. Uczestnik szkolenia może zrezygnować z uczestnictwa z kursu, jeśli zgłosi rezygnację nie później niż na 14 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia zajęć. W przypadku rezygnacji przy zachowaniu powyższego terminu, uczestnik nie ponosi żadnych kosztów, a dotychczas wniesione opłaty, poza opłatą rezerwacyjną, zostaną zwrócone do siedmiu dni roboczych.

3. Informacje o rezygnacji należy przesłać w formie pisemnej na adres Organizatora (liczy się dzień dostarczenia informacji o rezygnacji).

4. W przypadku rezygnacji w terminie poniżej 14 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia kursu Organizator naliczy karę umowną w wysokości 50 % opłaty za kurs.

5. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z kursu później niż 10 dni przed szkoleniem lub w trakcie trwania Kursu, Organizator naliczy karę umowną w wysokości 100% opłaty za szkolenie, jednocześnie zachowując pełną kwotę za kurs.

6. Zwrot opłat nastąpi przelewem na wskazane konto osoby rezygnującej w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania pisemnej rezygnacji.

7. W przypadku odwołania zajęć/spotkań kursu z powodu siły wyższej, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu.

§4 Realizacja i zaliczenie kursu

1. Po ukończeniu kursu jogi, Uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończonym kursie, potwierdzający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w odbytym zakresie. Certyfikaty są akredytowane przez Yoga Alliance.

2. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończonym kursie jest minimum 80 % uczestnictwa w zajęciach oraz uzyskanie zaliczenia, na które składa się: egzamin praktyczny oraz egzamin pisemny, który jest podsumowaniem wiedzy teoretycznej z całego omówionego programu nauczania.

3. Organizator ustala nowy termin zaliczenia kursu, w przypadku, jeśli Uczestnik nie wykona prac i nie zaliczy egzaminu w podanym terminie, może przystąpić do drugiego terminu w terminie (do 3 miesięcy) ponosząc dodatkowe koszty zaliczenia w wysokości 250 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych). Wyznaczony dodatkowy termin zaliczenia kursu jest płatny, niezależnie od przyczyn nie przystąpienia do pierwszego terminu. W zależności od kursu, dodatkowy egzamin może być w trybie on-line.

4. Wykonana praca zaliczeniowa pozostaje w posiadaniu Organizatora, na potrzeby dydaktyczne przyszłych Uczestników oraz w celach promocyjnych Akademii. Materiały edukacyjne przekazane w trakcie trwania kursu, mogą być stosowane tylko na użytek osobisty Uczestnika.

5. Uczestnik może prezentować swoją pracę zaliczeniową wykonaną w trakcie odbywania kursu on-line oraz przed potencjalnym klientem, pod warunkiem, że zanaczy informację: Materiały zostały udostępnione przez Rocket Joga Polska, Viola Cichecka.

6. W przypadku nieobecności Uczestnika, nie ma możliwości odrobienia zajęć, (niezależnie od przyczyn zaistniałej sytuacji). Organizator w miarę możliwości może udostępnić odrobienie zajęć z materiałów online.

7. Kurs odbywa się w godzinach ustalonych w harmonogramie zajęć udostępnionym na stronie internetowej Organizatora w specjalnie dedykowanej zakładce.

8. Zastrzegamy sobie prawo zmiany kadry, terminów szkolenia, programu zajęć oraz miejsca odbywania się zajęć/zmiany siedziby placówki.

9. Organizator zobowiązany jest do wysłania 5 dni przed rozpoczęciem kursu danych dotyczących realizowanego szkolenia.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji fotograficznej, filmów multimedialnych w trakcie trwania zajęć oraz szkoleń, włącznie z wizerunkiem osobistym oraz nagrań od uczestników w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Rocket Joga Polska oraz mediach społecznościowych tj: Facebook, Instagram, Linkedln, Google AdWords, Youtube oraz inne niewymienione, na czas nieokreślony.

11. Organizator ma prawo przetwarzać, przechowywać i udostępniać prace i materiały udostępnione przez Uczestników w celach marketingowych oraz sprzedażowych. Organizator nie ma obowiązku, podpisywania nazwiskiem uczestnika jego prac oraz dokumentacji fotograficznej. Organizator ma prawo przekazać dokumentację multimedialną do partnerów placówki oraz innych Uczestników aktualnego kursu.

12. Organizator nie wyraża zgody na publikowanie materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie oraz na wykonywanie zdjęć w trakcie trwania zajęć. Działanie takie będzie stanowiło naruszenie praw autorskich.

§5 Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Organizatora oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rocketjoga.pl

2. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Organizator uprawniony jest do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

5. Opis reklamacji powinien zawierać:

  • informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości,
  • dane kontaktowe składającego reklamację,
  • oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.

§7 Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo z powodu siły wyższej przesunąć terminy spotkań, jak również zmienić formę nauczania z systemu stacjonarnego na system zdalny (online live) na żywo w ilości ustalonych godzin w umowie. Każdy Uczestnik kursu powinien posiadać podstawową umiejętność korzystania z urządzeń dostępu so sieci internet oraz mieć dostęp do internetu. W sytuacji zmiany trybu zajęć na on-line live, placówka prowadzi zajęcia na platformie Zoom lub Google.

2. W przypadku zajęć on-line Organizator nie odpowiada za problemy techniczne występujące u Uczestników kursu. Uczestnicy otrzymują potrzebne materiały celem realizacji programu nauczania w formie elektronicznej.

3. Uczestnicy zobowiązani są do zaopatrzenia się we własnym zakresie w odpowiedni sprzęt.

4. Organizator ma prawo w przypadku nieobecności Wykładowcy zorganizować jego zastępstwo lub w razie konieczności odwołać zajęcia. Odwołane zajęcia muszą być zrealizowane w innym terminie.

5. Uczestnik kursu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez podmiot: Rocket Joga Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu do celów niezbędnych w procesie kształcenia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 informujemy, że administratorem Pani/Pana danych jest Rocket Joga Sp. z o.o. z/s 54-007 Wrocław przy ul. Miodowa 31A. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania, przeniesienia lub ich poprawiania w każdym czasie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Pana/Pani dane będą przetwarzane na potrzeby procesu kształcenia oraz po jego zakończeniu w czasie określonym w Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane także podmiotom: w szczególności osobom prowadzącym zajęcia w ramach kursu organizowanego przez Rocket Joga Polska, partnerom biznesowym oraz producentom oprogramowania w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji do programu. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usługi kursu oraz wydanie zaświadczenia Yoga Alliance.

6. Uczestnik zobowiązany zapoznać się z programem szkolenia, statutem oraz regulaminem placówki.

7. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.